ޑައުންލޯޑްސް

20 ފައިލްގެ ތެރެއިން 1 ން 20 އަށް.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައް

  އެއްވެއުޅުމުގެ ބިލު » 1,042 ހިޓްސް

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު » 1,316 ހިޓްސް

  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބިލު 2012 ގެ އުސްއަލިތައް » 1,024 ހިޓްސް

  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު 2012 » 1,246 ހިޓްސް

  ހެއްކާބެހޭ ބިލުގެ އުސްއަލިތައް » 1,728 ހިޓްސް

  ހެއްކާބެހޭ ބިލު » 2,948 ހިޓްސް

  ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލު » 1,212 ހިޓްސް

  ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު » 1,305 ހިޓްސް

  ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލުގެ އުސްއަލިތައް » 1,515 ހިޓްސް

  ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލު » 1,785 ހިޓްސް

  ފުލުހުންގެ ބިލު 2012 ގެ އުސްއަލިތައް » 1,686 ހިޓްސް

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތުގެ ބިލު 2012 » 2,317 ހިޓްސް

  ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު - ކިޓު » 1,184 ހިޓްސް

  ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު » 1,195 ހިޓްސް

އެހެނިހެން

  ފުރަތަމަ ދައުރާއި ދެވަނަ ދައުރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކަންކަން » 1,039 ހިޓްސް

  މަޖިލިސް ބައްދަލުވި ދުވަސްތަކާއި ވަގުތު » 984 ހިޓްސް

ޕޯސްޓް

  ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން » 1,425 ހިޓްސް

  މަޖިލީހުގެ މި އަހަރު » 1,087 ހިޓްސް

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއި އޭ.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތް » 1,083 ހިޓްސް

  Operation "Blue Horizon" Launch » 1,712 ހިޓްސް

މުޅިއަކު 20 ފައިލް، 28,833 ފަހަރު ޑައުންލޯޑް ކުރެވިފައި

[11]

ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

މުހިންމު
މުހިންމު، ޕަބްލިޝް ނުކުރެވޭނެ.

ބޭނުންފުޅުނަމަ ފުރުއްވަން.