ފްލޯރ ކްރޮސިންގގެ ބަހުސް

މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލައަކީ، ފްލޯރ ކްރޮސިންގގެ މައްސަލައެވެ. މިއީ، މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި، އެކަމުގެ ރާޅުބާނި އަސަރު ވަރަށް ދުރަށް ދެމިގެންދާނެތީ، މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މުޅި މަސައްކަތު ޙަޔާތްހެން ވޭތުވެގެން މިދިޔައީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކަމުގައިވާތީ، އެތަނަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަން އުނދަގޫކަމުންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް މަސްލަޙަތެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ކަމެއް އަދި ދިމަލެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލީ ފެންވަރެއްގައި މި މައްސަލައަށް އެއްޗެއް ބުނުން ލާޒިމުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީއެވެ.

‘ފްލޯރ ކްރޮސިންގ’ މި ލަފްޒު އަސްލު ބޭނުންކުރަނީ، ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިބޭ މެންބަރުން، ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް، އިދިކޮޅު ފަޅީގައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއެކު ވޯޓު ދިނުމަށެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ކިޔަނީ، ޕާޓީ ސްވިޗިންގއެވެ. އެކަމަކު، މިއަދު، ތިމާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އަމިއްލައަށް ދޫކޮށްލިނަމަވެސް، އަދި، އެ ޕާޓީގެ ލައިނަށް ވޯޓުނުދީގެން ޕާޓީން ވަކިކުރިނަމަވެސް، އަދި، އަމިއްލައަށް އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވިނަމަވެސް، މަޖިލިހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލޭނެ ވާހަކަ ބުނުމަށްވެސް ފްލޯރކްރޮސިންގއޭ ކިޔައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Share