ތިމާގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު

ޖިނާޢީ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ކުރެވޭހިނދު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤަކީ، އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް، މި ޙައްޤަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ.

މި ޙައްޤުގެ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާލަމީ ޤަރާރުގެ 10 ވަނަ މާއްދާއާއި 11 ވަނަ މާއްދާއާއެވެ. ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭހިނދު، އެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއާމެދު ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Share

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށްފަހު…

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖުލައި 19 ގައި ކަނޑައެޅުމުން، އެ 4 މެންބަރުން އެކަމާ ޚިލާފު އުފައްދައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 74 ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި، ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 27 އޯގަސްޓުގައި ނިންމެވިގޮތް ހިމެނިގެންވަނީ، 3 ޞަފްޙާގެ ލިޔުމެއްގައެވެ. އެއީ، އާދައިގެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ، “މާސްޓަރޕީސް” އެކެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Share