ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ޒިންމާ

މީހުންގެ ޢާންމު ވިސްނުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ ދައުރަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ހުއްޓާލުމާއި ދަޢުވާ އަނބުރާގެނައުމާއި ދަޢުވާ އަލުންކުރުމާ މިފަދަ ކަންކަން ހިންގުންކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕީޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ފުޅަލެވެ.  އޭނާގެ ބާރު މާދުރަށް ދެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Share

މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކޮށްދިނުން

ހައްޔަރުގައި ތިބި މަޖިލިސް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކޮށްނުދީގެން ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ގިނައެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ، މިކަމުގައި، ފުލުހުން އެތިބީ، ވަރަށް އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގައެވެ. އެއްކޮޅުން، މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކޮށްދީފިނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ޚިލާފުވެވިދާނެކަމަށް ހީވާހީވުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ޙާޒިރުކޮށްނުދީފިނަމަ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Share