ސަރުކާރުން ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުނުވުން

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީން ކޯނީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަމުންދަނީ، އެ ކޮމިޓީއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުންކަމުގައި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑާބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެ ކޮމިޓީގައި ދައްކައިގެނެއް ނޫނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކޯނީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ” އަށް ކޯނީ ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ތަޙްޤީޤު ހިންގޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. އެހެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް މި ވީޑިޔޯގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އަދި، ހަމައެހެންމެ، އެ ކޮމިޓީއަށް ބަޔާން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯއާއި ލިޔުން ޢާންމުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. އެހެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް މި ވީޑިޔޯގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މަތީގައިއެވާ ދެ ނުކުތާއަށްވެސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާފައިވާނީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ޙަވާލާދެމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ގޯސްކަމަށް، އަދި އެ ކޮމިޓީން އެކުރާ ކަންތައް އެ ކޮމިޓީއަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންވެސް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑަށް ރައްދު ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ރައްދު ދެއްވުމުގައި، އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް އޭތިމީތި ގޮވިއަކަސް އަދި އެ ކޮމިޓީން ކުރަމުންއެދާ ކަންތަކަށް ޞައްޙަކަމެއް ނުލިބޭނެތީއެވެ. އަދި، އެކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ޙުއްޖަތްތަކަށް ބަލިކަށިކަމެއްވެސް ނާންނާނެތީއެވެ.

ޝާހިދުގެ ޒިންމާ

މިވަރުކަމެއް މަޖިލީހުގައި ހިނގައި އެދިޔައީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އެނގުމާއި ޢަމަލުގައި، އަދި އެހީތެރިކަމާއި މަދަދުގައި ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހިފަހައްޓައި، އެ މަޖިލީހުގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އެންމެމަތީ ބާރު ކަމުގައިހުރެ، ސިޔާސީ ފައިދާއެއް އެކަނި ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އެތައް މާއްދާއެއް އެނގިހުރެ މުގުރައި، މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ފާޅުގައި ކަނޑާލުމަކީ، ޝާހިދުކުރި ވަރަށް ގޮތެއްނެތް ޢަމަލެކެވެ. އެކަމުގެ ޒިންމާ އޭނާ ނަގަންނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައިހުރެ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުވީ ހަމަ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ އެތައް ފުރުޞަތެއް އޭނާއަށް ލިބި، ބައެއްފަހަރު ބައެއް ކަންކަމަށް ލޯމަރާލައި، ބައެއްފަހަރު ބައެއް ކަންކަން ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަމުރުކުރީ ހަމަ ޝާހިދެވެ.