ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ވެރިންނަށް (ހުޅުވާލާފައިވާ ސިޓީއެއް)

ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވެރިންނަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ޙަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވުން އެދި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން 50 އަހަރަށް ތިޔަ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުން ވެގެންދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށްޓާއި، މަތިއުތުރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. އެހެން އެކަން ދިމާވި ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުއްޓެވެ. ތަން ހިންގަން ޙަވާލުވި ފަރާތަކީ، އިންޑިޔާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ފަރާތްކަމަށް ވުމެވެ. ނިމްސްއަކީ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ދަންނަ ބްރޭންޑަކަށްވުމެވެ. އެކަންކުރަން އިސްނަގައިގެން […]

Share

ތިމާގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު

ޖިނާޢީ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ކުރެވޭހިނދު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤަކީ، އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް، މި ޙައްޤަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. މި ޙައްޤުގެ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާލަމީ ޤަރާރުގެ 10 ވަނަ މާއްދާއާއި 11 ވަނަ މާއްދާއާއެވެ. ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭހިނދު، އެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއާމެދު ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުންނެވެ.

Share