ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް އިތުބާރު އާލާކުރުން

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކަކީ، ޤާނޫނުގައި ރަނގަޅު، ޤާނޫނުގައި އާރުލާ، ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކަށްވުން ކޮންމެހެން ބޭނުމެވެ. ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ކުށެއް ކުރުމަކާ ނުލައި، ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއްކުރުމަކާ ނުލައި، ބައިވެރިވާ އިންވެސްޓަރަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް (އިނަސަންޓް ތަރޑް ޕާޓީއަށް) ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމަށް އަސާސީ ފެންވަރުގައި ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އަދި، […]

ފަހުމީ މައްސަލަ – ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް – ޚުލާޞާ ދިރާސާ

ފަހުމީ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އައުމުން، އެ ޙުކުމަކީ، މައްސަލައިގެ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެ ޙުކުމުގައި ކިތަންމެ އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނުނަމަވެސް، އަދި، އެ ޙުކުމް ބިނާވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ޤާނޫނީ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައި ބަލައިގަންނަން ކިތަންމެ ދަތިވިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ޙުކުމަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙުކުމް ޤަބޫލުކޮށް، އެއަށް ތަބާވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެގެން މިތިބި ދުސްތޫރީ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއެކުގައިވެސް، ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން، އެ ޙުކުމުގެ […]