ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ވެރިންނަށް (ހުޅުވާލާފައިވާ ސިޓީއެއް)

ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވެރިންނަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ޙަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވުން އެދި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން 50 އަހަރަށް ތިޔަ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުން ވެގެންދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށްޓާއި، މަތިއުތުރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. އެހެން އެކަން ދިމާވި ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުއްޓެވެ. ތަން ހިންގަން ޙަވާލުވި ފަރާތަކީ، އިންޑިޔާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ފަރާތްކަމަށް ވުމެވެ. ނިމްސްއަކީ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ދަންނަ ބްރޭންޑަކަށްވުމެވެ. އެކަންކުރަން އިސްނަގައިގެން […]

Share