ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށްފަހު…

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖުލައި 19 ގައި ކަނޑައެޅުމުން، އެ 4 މެންބަރުން އެކަމާ ޚިލާފު އުފައްދައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 74 ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި، ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 27 އޯގަސްޓުގައި ނިންމެވިގޮތް ހިމެނިގެންވަނީ، 3 ޞަފްޙާގެ ލިޔުމެއްގައެވެ. އެއީ، އާދައިގެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ، “މާސްޓަރޕީސް” އެކެވެ.

Share

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ޒިންމާ

މީހުންގެ ޢާންމު ވިސްނުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ ދައުރަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ހުއްޓާލުމާއި ދަޢުވާ އަނބުރާގެނައުމާއި ދަޢުވާ އަލުންކުރުމާ މިފަދަ ކަންކަން ހިންގުންކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕީޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ފުޅަލެވެ.  އޭނާގެ ބާރު މާދުރަށް ދެއެވެ.

Share