ފާޅު ވޯޓު – ސިއްރު ވޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގަޔާއި އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ނަގާ ވޯޓާއި، ވަޒީރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓަކީ، ސިއްރު ވޯޓު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓު އެހުން، މި ހަފްތާގައި އޮންނާނެކަމަށްވެއެވެ. ފާޅު ވޯޓު ނެގުމާއި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބަހުސަކީ، އެކަމާ އެއްކޮޅަށް ދެކެވޭ ވާހަކައިގަޔާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދެކެވޭ ވާހަކައިގައި މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހިމެނޭ ބަހުސެކެވެ. ދެކޮޅަށް […]

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ އާ ބިލެއް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު 2012 ގެ ނަމުގައި މުޅިން އަލަށް އެކުލަވާލި ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުންއެދި، 8 ނޮވެމްބަރުގައި އެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ފޮނުވައިފީމެވެ.