ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި 2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީމެވެ.